English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

 

 

 

Jobs from Indeed

 

 

 

 

                                                             

                                         
                          ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

 

   8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το βιογραφικό σημείωμα συνεχίζει να είναι ο πιο κοινός τρόπος για να συστηθούμε σε εργοδότες και εταιρίες εύρεσης εργασίας. Οι οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω θα σας βοηθήσουν ώστε να συντάξετε ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα:

 

1. Κάθε βιογραφικό σημείωμα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο σελίδες και να μην ξεπερνάει τις τρεις. Οργανώστε το βιογραφικό σας έτσι ώστε να αναφέρεστε στις ικανότητες, στην εμπειρία και στα επιτεύγματα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγγελίας στην οποία απευθύνεστε.

 

2. Κάθε βιογραφικό πρέπει να ξεκινάει με μία σύντομη περίληψη που να περιγράφει ποιος είστε. Εδώ πρέπει να είστε αντικειμενικοί και να αποφύγετε τα υποκειμενικά κλισέ, όπως «Έχω εσωτερικό κίνητρο», «Είμαι καλός στην ομαδική δουλειά», «Είμαι γεννημένος αρχηγός και άριστος στην επικοινωνία».

 

3. Η πρώτη εντύπωση. Ξεκινήστε την περίληψη με κάποιο χαρακτηριστικό σας που ταιριάζει με τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται από την αγγελία.

 

4. Διατύπωση. Πάντα να διατυπώνετε τις ικανότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σας σε παρών χρόνο.

 

5. Το βιογραφικό πρέπει να είναι τυπωμένο και να έχει σχεδιαστεί σωστά. Το υλικό πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ελκυστικό, κάτι που πολλά βιογραφικά τελικά δεν πετυχαίνουν. Αν το βιογραφικό σας δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις τότε απλά χάνετε τον χρόνο σας.

 

6. Είναι πολύ σημαντικό να είστε αντικειμενικοί. Όταν ολοκληρώσετε το βιογραφικό σας ζητήστε από κάποιον να το διαβάσει- όχι από έναν φίλο ή μέλος της οικογενείας. Να είστε έτοιμοι να το αναθεωρήσετε κάποιες φορές προτού το ολοκληρώσετε.

 

7. Το βιογραφικό σας πρέπει να περιγράφει και το μέλλον σας. Αν ταυτόχρονα σπουδάζετε μία επιπλέον ειδικότητα μην το παραλείψετε.

 

8. Μην αναφέρεστε σε περισσότερα από όσα χρειάζονται. Μην περιλάβετε κάθε σεμινάριο στο οποίο έχετε πάει, μην αναφέρεστε σε εθνικότητα/πολιτική, μην αναφέρετε γλώσσες τις οποίες δεν μπορείτε να μιλήσετε πια ή σε καθημερινά ενδιαφέροντα.

                                                                        

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Έχουν αναρτηθεί εδώ.
Η αναζήτηση γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.). Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι «Δε βρέθηκαν αποτελέσματα», δεν είστε επιτυχών/ούσα. Σε κάθε περίπτωση βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τον ΚΑΥΑΣ σας.

Οι επιλεγέντες πρέπει να ενεργοποιήσουν τις επιταγές κατάρτισης ως και τις 30 Ιουνίου 2016 (κατόπιν παράτασης).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε απευθείας στον ΙΝΣΕΤΕ/ΕΕΔΕ στο 801 11 15 255 από σταθερό τηλέφωνο.


www.dikaiologitika.gr

 Σύμφωνο συμβίωσης και εργασιακά δικαιώματα

 Τι αναφέρει η αρ. 50763/1047/4-11-16 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας:

Από το άρθρο 12 του ν. 4356/2015 (Α΄181) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε την 24η Δεκεμβρίου 2015 ορίζονται τα εξής : 

 «Άρθρο 12

 Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων –Εξουσιοδοτήσεις

 Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να προσαρμόζονται, όπου αυτό απαιτείται, οι κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.»

 Επίσης, από την αιτιολογική έκθεση διευκρινίζονται σχετικά με την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου τα ακόλουθα:

 «Το άρθρο 12, αναφέρεται στην ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων νόμων που αφορούν συζύγους και στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση που να αφορά συγκεκριμένα τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Με την διάταξη αυτή αναγνωρίζονται δικαιώματα, τα οποία μέχρι σήμερα τα μέρη δεν απολάμβαναν. Τα δικαιώματα αυτά ενυπάρχουν σε όλη την εθνική έννομη τάξη και σε πληθώρα διατάξεων και κλάδων δικαίου (ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, φορολογικό, εργατικό, δημοσιοϋπαλληλικό κ.α.), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εξαντλητική απαρίθμησή τους. Για τον λόγο αυτό, και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο περιοριστικής ερμηνείας της εν λόγω διάταξης, προκρίθηκε η συγκεκριμένη διατύπωση, η οποία κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα των συζύγων που απορρέουν από άλλες διατάξεις νόμων και στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Έτσι, διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.

 Ειδικά για την άσκηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κρίθηκε αναγκαία η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα ρυθμίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η έκταση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και συμπεριλήφθηκε εξουσιοδοτική διάταξη στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 12. Ωστόσο, η ύπαρξη των εν λόγω δικαιωμάτων κατοχυρώνεται στον παρόντα νόμο και ειδικότερα στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 12, ενώ με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα απλώς θα ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες για την άσκησή τους.»

 Τι αλλάζει με την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα(EPC)

 Η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (European Professional Card, EPC) αποτελεί ηλεκτρονική διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Η χρήση της είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ό,τι οι παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και πιο διαφανής: μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας διαδικτυακά και να ξαναχρησιμοποιείτε ήδη «φορτωμένα» ηλεκτρονικά έγγραφα για να υποβάλετε νέες αιτήσεις σε άλλες χώρες. Δεν πρόκειται για «φυσική» κάρτα αλλά ηλεκτρονική απόδειξη ότι έχετε περάσει από διοικητικούς ελέγχους και τα επαγγελματικά σας προσόντα έχουν αναγνωριστεί από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε (χώρα υποδοχής), ή ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις να παρέχετε υπηρεσίες προσωρινά στην εν λόγω χώρα. Για την ώρα η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν είστε: -φαρμακοποιός -φυσιοθεραπευτής/φυσιοθεραπεύτρια -οδηγός ορειβασίας -κτηματομεσίτης.

Οι λοιποί επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθούν τις συνήθεις διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Στο μέλλον, η διαδικασία EPC ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα.

______________________________________________________________________________________________________________

Σχετικά άρθρα:

 Επιλογή εργασιακού προσωπικού:Επιδιώξεις και ερωτήματα

 

 Ένα ''προφητικό'' κείμενο του 2000,για τα σημερινά συμβαίνοντα στην εργασία

 

 Βελτιώνοντας τη διάθεση στο χώρο εργασίας...

 

 Τι πρέπει να κάνουμε,για μια επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας

 

                                

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, προκύπτει ότι οι αποκλίσεις των κατώτατων μισθών στην ΕΕ, είναι πολύ μεγάλες ανάμεσα στις χώρες μέλη του ευρωπαϊκού νότου (Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα) και σε χώρες – μέλη του σκληρού πυρήνα της ΕΕ, αλλά και ανάμεσα στις νέες χώρες – μέλη της ΕΕ (εξαιρούνται η Μάλτα και η Σλοβενία) και στο σύνολο των υπόλοιπων χωρών. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μεικτούς κατώτατους μισθούς, δηλαδή πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των κοινωνικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.

www.dikaiologitika.gr
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, προκύπτει ότι οι αποκλίσεις των κατώτατων μισθών στην ΕΕ, είναι πολύ μεγάλες ανάμεσα στις χώρες μέλη του ευρωπαϊκού νότου (Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα) και σε χώρες – μέλη του σκληρού πυρήνα της ΕΕ, αλλά και ανάμεσα στις νέες χώρες – μέλη της ΕΕ (εξαιρούνται η Μάλτα και η Σλοβενία) και στο σύνολο των υπόλοιπων χωρών. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μεικτούς κατώτατους μισθούς, δηλαδή πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των κοινωνικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.

www.dikaiologit
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

www.dikaiologitika.gr
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

www.dikaiologitika.gr
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

www.dikaiologitika.gr
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

www.dikaiologitika.gr
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

www.dikaiologitika.gr
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

www.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καΑυξάνεται ο αριθμός εργαζομένων Ελλήνων για μετανάστευση στο εξωτερικό

Αύξηση 3% παρουσιάζει ο αριθμός των εργαζομένων που θεωρούν «πολύ πιθανό» να χάσουν τη θέση εργασίας τους ή να μην ανανεωθεί το συμβόλαιό τους στους επόμενους έξι μήνες, ενώ το 58% θα ήθελε να εργαστεί στο... εξωτερικό. Σύμφωνα με έρευνα της Randstad, το 42% των ερωτηθέντων, απάντησε ότι είναι «πολύ πιθανό», με τις γυναίκες να έχουν το υψηλότερο ποσοστό φόβου απώλειας εργασίας (46%) έναντι των ανδρών (39%). Η ηλικιακή ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό φόβου απόλυσης είναι αυτή των 55-67 ετών (50%) και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 18 -24 ετών και των 45-54 ετών με ποσοστό 49%. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 58% των Ελλήνων δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να εργαστεί στο εξωτερικό.

Η ηλικιακή ομάδα που έδειξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εργασία στο εξωτερικό είναι εργαζόμενοι ηλικίας 18-24 ετών (74%). Το 57% των εργαζομένων δήλωσε ότι είναι πρόθυμο να μετακινηθεί στο εξωτερικό για την κατάλληλη θέση, σε ποσοστό 61% για τις γυναίκες και 55% για τους άντρες. Η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών είχε τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που είναι πρόθυμα να μετακινηθούν στο εξωτερικό για την κατάλληλη θέση (σε ποσοστό 67%, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών με ποσοστό 61%). Να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 αυξήθηκε από το 38%, που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του '15, στο 39% το ποσοστό των εργαζομένων που αναζητεί νέα απασχόληση. Το υψηλότερο ποσοστό των ανθρώπων που αναζητούν νέες θέσεις εργασίας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, με ποσοστό 48% και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών με ποσοστό 44%. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 42% των γυναικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας και το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ήταν 37%.

- See more at: http://www.eleftheria.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/109461-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%E2%80%A6.html#sthash.9nP9eAGO.d

- See more at: http://www.eleftheria.gr/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/109461-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%E2%80%A6.html#sthash.9nP9eAGOΑύξηση 3% παρουσιάζει ο αριθμός των εργαζομένων που θεωρούν «πολύ πιθανό» να χάσουν τη θέση εργασίας τους ή να μην ανανεωθεί το συμβόλαιό τους στους επόμενους έξι μήνες, ενώ το 58% θα ήθελε να εργαστεί στο... εξωτερικό. Σύμφωνα με έρευνα της Randstad, το 42% των ερωτηθέντων, απάντησε ότι είναι «πολύ πιθανό», με τις γυναίκες να έχουν το υψηλότερο ποσοστό φόβου απώλειας εργασίας (46%) έναντι των ανδρών (39%). Η ηλικιακή ομάδα με το υψηλότερο ποσοστό φόβου απόλυσης είναι αυτή των 55-67 ετών (50%) και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 18 -24 ετών και των 45-54 ετών με ποσοστό 49%. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 58% των Ελλήνων δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να εργαστεί στο εξωτερικό.

Η ηλικιακή ομάδα που έδειξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εργασία στο εξωτερικό είναι εργαζόμενοι ηλικίας 18-24 ετών (74%). Το 57% των εργαζομένων δήλωσε ότι είναι πρόθυμο να μετακινηθεί στο εξωτερικό για την κατάλληλη θέση, σε ποσοστό 61% για τις γυναίκες και 55% για τους άντρες. Η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών &e

 

         

      Σας καλωσορίζουμε στη διαδικτυακή πλατφόρμα ζήτησης και προσφοράς εργασίας JOBFORYOU

    Η παρουσία μας στους χώρους αγοράς εργασίας και το μεγάλο πελατολόγιό μας,εγγυώνται την

    εύρεση κατάλληλου προσωπικού για το σπίτι,την οικογένεια,τα αγαπημένα πρόσωπα,καθώς και

   για κάθε είδους επιχειρήσεις και εταιρείες.Επενδύουμε στις ανάγκες σας για να βρούμε μαζί το                  προσωπικό που επιθυμείτε,σάς υποστηρίζουμε σε κάθε φάση της επιλογής υποψηφίων και αυτό               συνεχίζεται και μετά τη διαδικασία της πρόσληψης.Εμείς διαλέγουμε τα κατάλληλα πρόσωπα,

  αλλά η τελική επιλογή είναι δική σας!

   Έχουμε πολυετή εμπειρία στους τομείς όπως γηροκόμοι,οικιακές βοηθοί,baby-sitters,προσωπικό             ξενοδοχείων,προσωπικό καθαρισμού και,γενικά,σε κάθε τομέα που παρατηρείται ζήτηση.

  Επικοινωνήστε στο 2108838259 ή στο 6999896284!Στο JOBFORYOU,μπορούμε να βρούμε μια καλή

  λύση είτε προσφέρετε είτε ψάχνετε για εργασία!

 

 

______________________________________________________________________________________________________________                               

   

 

Γηροκόμοι-αποκλειστικές-οικιακό προσωπικόΓηροκόμοι-αποκλειστικές-οικιακό προσωπικό

 

Γηροκόμοι-αποκλειστικές-οικιακό προσωπικό

Εσωτερικές και εξωτερικές γηροκόμοι,νοσοκόμες,οικιακές βοηθοί, αποκλειστικές,καθαρίστριες,κηπουροί κ.α.. Περισσότερα...

 

                                             

                               

Baby-sitters-βρεφοκόμοι-φύλαξη παιδιώνBaby-sitters-βρεφοκόμοι-φύλαξη παιδιών

 Baby-sitters-βρεφοκόμοι-φύλαξη παιδιών

  Αξιολογούμε και προτείνουμε baby-sitters και βρεφοκόμους,με άριστες

συστάσεις,οι οποίες έχουν την εμπειρία και την κατάλληλη προϋπηρεσία

ώστε να κερδίσουν την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη σας! Περισσότερα...                                                   

                                                                   

 

 

 

Σερβιτόροι-σερβιτόρες-προσωπικό καφέΣερβιτόροι-σερβιτόρες-προσωπικό καφέ

Σερβιτόροι-σερβιτόρες-προσωπικό καφέ

Η προθυμία,η ευχάριστη και άνετη διάθεση,η εμφάνιση και η προϋπηρεσία

σε διάφορες ανάλογες θέσεις,είναι τα κριτήρια μας για να σας προτείνουμε σερβιτόρους και σερβιτόρες για την επιχείρησή σας,οπουδήποτε και αν βρίσκεται στη χώρα!   Περισσότερα... 

 

 

                     

Καμαριέρες-προσωπικό για ξενοδοχείαΚαμαριέρες-προσωπικό για ξενοδοχείαΚαμαριέρες-προσωπικό για ξενοδοχεία

 Κάθε ξενοδοχείο,τουριστικό κατάλυμα και,ευρύτερα,κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα,βασίζεται στη σωστή παροχή υπηρεσιών.Το προσωπικό που απασχολεί,είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργικά στοιχεία μιας τέτοιου είδους μικρής ή

μεγάλης επιχείρησης.Παρέχουμε καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό ως καμαριέρες,υπάλληλοι υποδοχής,υπάλληλοι τροφοδοσίας,αποθηκάριοι κ.α..  Περισσότερα...

 

 ____________________________________________________________________________________  

 

        

 Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης και συνεχούς συνεργασίας μαζί σας.Για αυτό το λόγο το έμπειρο προσωπικό μας

 είναι πάντα στην διάθεσή σας,έτσι ώστε να προσφέρει  σε εσάς άμεσες και  αποτελεσματικές υπηρεσίες,προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας.

  Η ιδιαίτερη κατανόηση των αναγκών σας,δια μέσου μιας ειλικρινούς επικοινωνίας,φέρνει πάντα την  καλύτερη δυνατή λύση!

 

 

                                                   Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε! 

 

 

 

  

________________________________________________________________________________________________________________

 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ          ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ                JOBFORYOU-Blog

 

                                                                                                        _______________________________________________________________________________________                                 

687237